Krásné věci které nestárnou


Smluvní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodeje na www.antik-obchod.cz

ÚVOD

Definice některých pojmů

            prodávající – Dagmar Svobodová, IČ:71359290.

            kupující – zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a

kupující, který spotřebitelem není.

                Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné

podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro

podnikání s těmito výrobky nebo službami.

                Kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely

podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, kterém se ho týkají a

obchodním zákoníkem.

            smlouva – kupní smlouva odpovídající tomu, co kupující vloží do nákupního košíku, provede objednávku a tato je

potvrzena prodávajícím.

            zboží – sběratelské umělecké a upomínkové předměty.

            obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

    PODMÍNKY NÁKUPU

        Jak nakoupit

            V případě zájmu o nabízené zboží v internetovém obchodě vložíte toto zboží a množství do nákupního košíku.

Zboží z nákupního košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit nebo měnit jeho množství. V nákupním košíku se

Vám zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v

nákupním košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží.

            Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání a adresy dodání. Odesláním

objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ se považuje za Váš návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

            Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky, přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím emailové

zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího.

            Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena

okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné

kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku

stornovat.

        Storno objednávky

            Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději do 48 hod. ode dne objednání. Objednávka musí být zrušena

telefonicky na čísle 774 45 46 47 a pro zrušení musí uvést své jméno, objednané zboží a jeho číslo.

            Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se

změnila výrazným způsobem cena zboží. V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup

(náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.)

    PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

        Platební podmínky

            Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:

                v hotovosti při převzetí zboží na prodejně – hotovost přebírá od kupujícího pracovník prodejny

                v hotovosti při převzetí zboží na dobírku - hotovost přebírá Česká pošta.
        bezhotovostním bankovním převodem předem - v okamžiku připsání částky na účet prodávajícího č.

2400209793/2010 vedeném u Fio banky a.s.

        Dodací podmínky

            Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.

            Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou

jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

            Dopravu objednaného zboží zajišťujeme buď prostřednictvím České pošty formou dobírky nebo zboží dovezeme

vlastními prostředky a to tak, že při hodnotě objednávky převyšující 15tis. Kč dovezeme zboží kamkoliv v čR zdarma. Při

objednávce nižší než 15tis. Kč účtujeme za dopravu vlastními prostředky poplatek, který je uveden v objednávce.

Reklamace a záruka za jakost

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě

reklamovat.

            Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V případě

oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

        Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel,

řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon

na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

        Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních

údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně

dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

        Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek

prodávajícího.

        Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem

jejich zveřejnění.